Polityka prywatności

Obowiązek Informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”:

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 32 44 92 307, adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl
  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO. W ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej wyłącznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polką umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.
  6. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów resortowych.
  7. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (stosowne wnioski w niniejszym zakresie znajdują się na stronie BIP otwiera się w nowym oknie).
  8. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  10. Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:
Anna Nycz
Tel: 32 44 92 307
adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl