Koordynator i procedury

Koordynatorem marki jest Powiat Pszczyński, którego zadaniem jest zapewnienie funkcjonowania systemu znakowania Lokalną Marką Ziemi Pszczyńskiej
i koordynowanie wszystkich działań z tym związanych, w tym w szczególności:

  1. opracowanie zasad przyznawania i używania marki i ich aktualizacja;
  2. udzielanie niezbędnych informacji podmiotom zainteresowanym nabyciem prawa do używania marki oraz Użytkownikom marki;
  3. ogłaszanie naborów i przyjmowanie wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej oraz ich ocena formalna;
  4. ewidencja przyznanych i odebranych certyfikatów;
  5. przygotowywanie posiedzeń Komisji Certyfikacyjnej oraz uczestnictwo w nich;
  6. nadzór nad przestrzeganiem zasad przyznawania i używania marki, w tym obowiązku spełniania kryteriów certyfikacyjnych przez Użytkowników marki;
  7. podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z rozwijaniem marki i rozpowszechnianiem jej efektów.

 

Koordynator Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej:

Powiat Pszczyński
ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna

Grupa osób stoi w sali sesyjnej starostwa powiatowego.

 

Procedura przyznawania marki

O prawo do używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla danego produktu ubiegać się może osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca w oparciu o właściwe przepisy prawa. 

Nabór wniosków o przyznanie marki ogłaszany jest na stronie internetowej.

Wnioski dostępne są w siedzibie Koordynatora oraz na stronie internetowej marki. 

Zainteresowany podmiot składa do Koordynatora wniosek o przyznanie marki (zał. nr 2) dotyczący jednego, konkretnie określonego produktu. W ramach jednego naboru Wnioskodawca może złożyć - poza wnioskami o ponowne przyznanie marki - maksymalnie 3 wnioski. 

Certyfikat (prawo do używania marki) może zostać przyznany, jeśli Wnioskodawca oraz produkt (grupa produktów) spełniają określone kryteria certyfikacyjne (zał. nr 1). Certyfikat jest ważny 2 lata od daty jego wystawienia (w przypadku marki honorowej Komisja ustala termin ważności certyfikatu indywidualnie).

Jeżeli Wnioskodawca/Użytkownik marki chce ubiegać się o ponowne przyznanie certyfikatu (w związku z upływającym terminem jego ważności) i nie doszło do żadnej zmiany odnośnie spełniania zadeklarowanych wcześniej kryteriów (Wnioskodawcy oraz produktu/grupy produktów), może złożyć uproszczoną wersję wniosku (zał. nr 3). 

Po złożeniu wniosku, Koordynator sprawdza jego formalną poprawność i - w razie konieczności - wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów.

Następnie przekazuje wszystkie kompletne wnioski Komisji Certyfikacyjnej.

W kolejnym etapie Wnioskodawcy zapraszani są na posiedzenie Komisji, gdzie prezentują swoje wyroby w formie próbki. 

Na posiedzeniu Komisja analizuje czy Wnioskodawca i przedmiotowy produkt (grupa produktów) spełniają wymagane kryteria certyfikacyjne i podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu.

W uzasadnionych przypadkach Komisja może odmówić przyznania marki, jeśli jest to niezgodne z jej celami bądź też przeczy to zasadom etycznym, ogólnemu poczuciu estetycznemu lub mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać dobre imię marki. 

Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej nie przysługują środki odwoławcze. 

 W przypadku pozytywnej decyzji Komisji, Wnioskodawca podpisuje z Koordynatorem umowę (zał. nr 5), która reguluje szczegółowe zasady używania marki.

W wyjątkowych przypadkach Komisja Certyfikacyjna może przyznać tzw. markę honorową produktom, które mają istotne znaczenie i są szczególnie związane z powiatem pszczyńskim (np. dzieła sztuki, wyroby ludowe itd.). 
Każdy wniosek o honorowe przyznanie marki (zał. nr 4) Komisja rozpatruje indywidualnie.