Komisja

O przyznaniu prawa do używania marki dla konkretnego produktu bądź też grupy produktów decyduje powoływana na okres dwóch lat Komisja Certyfikacyjna. W skład Komisji wchodzą m.in. przedstawiciele Koordynatora marki (Powiatu Pszczyńskiego) i Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej oraz lokalnych twórców i producentów. Lokalni twórcy i producenci stanowią co najmniej połowę składu Komisji. 
Komisja zwoływana jest w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Termin jej posiedzenia publikowany jest na stronie internetowej marki. 

Na posiedzenie Komisja może zaprosić, oprócz Wnioskodawców, również inne osoby (np. specjalistów z danej dziedziny z głosem doradczym).

Zadaniem Komisji jest m.in.:

 1. ocena wniosków i podejmowanie decyzji w sprawie przyznania marki,
 2. podejmowanie decyzji w sprawie odebrania prawa do używania marki,
 3. wprowadzanie zmian dot. „Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej”,
 4. przeprowadzanie wizyt monitorujących u Wnioskodawców/Użytkowników marki.

Aktualny skład Komisji Certyfikacyjnej:

 • Grzegorz Cempura (Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej) – Przewodniczący Komisji
 • Damian Cieszewski (Powiat Pszczyński) – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Dominika Gonciarz (Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej) - członek Komisji
 • Wanda Wyroba (Koło Gospodyń Wiejskich w Ćwiklicach) – członek Komisji
 • Ewa Witosz (Karczma Wiejska z Jankowic) – członek Komisji
 • Marlena Przewoźnik (Gospodarstwo Przewoźnikówka z Pielgrzymowic) - członek Komisji
 • Marek Ryguła (Zacisze Restauracja z Tradycjami z Brzeźc) – członek Komisji
 • Jarosław Nowak (Piekarnia-Cukiernia Nowak z Brzeźc) – członek Komisji 
 • Grzegorz Sztoler (historyk) - członek Komisji

 

Posiedzenia Komisji Certyfikacyjnej

 • 15.11.2022
 • 31.01.2023
 • 15.02.2023
 • 21.02.2023
 • 28.02.2023
 • 07.03.2023
 • 07.11.2023
 • 30.01.2024
 • 06.02.2024
 • 13.02.2024
 • 20.02.2024
 • 27.02.2024
 • 19.03.2024