Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Lokalnej Marki Ziemii Pszczyńskiej

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lokalnej Marki Ziemii Pszczyńskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • plik PDF z "Księgą znaków" jest wyłączony z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 • Adres: ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 • E-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
 • Telefon: +48324492300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wszystkie informacje o dostępności architektonicznej są przekazane na stronie Starostwa Powiatowego: Link do strony: https://www.powiat.pszczyna.pl/deklaracja-dostepnosci

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • mapa strony
 • możliwość poruszania się klawiszem Tab na stronie
 • jasne tło
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.